اعاده دادرسی مجدد چیست و آشنایی با انواع آن


  • ۲۶ آذر ۱۴۰۱
  • بدون نظر
  • 7 دقیقه
  • تعداد بازدید:‌ 1245

اعاده به معنی بازگشت میباشد.قانون برای حفظ حقوق اشخاص واجرایعدالت اجازه درخواست اعاده دادرسی مجدد مطابق قوانین را داده است.اعاده دادرسی یکی از راههای رسیدگی مجدد پرونده به تقاضای شاکی میباشد تا درخصوص حکم صادره توسط دادگاه دوباره بازنگری شود.

چگونه می توان اعاده دادرسی مجدد نمود؟

برای بررسی و رسیدگی مجدد برابر ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنیدر مورد احکامی که قطعیت پیداکرده است میتوان نسبت به درخواست دادرسی مجدد طبق موارد مشروحه ذیل اقدام نمود.

۱- موضوع حکم دعوی مورد ادعای خواهان نباشد،مانند درخواست کننده ازدادگاه مربوطه تقاضای حکم تخلیه را نموده اما قاضی علاوه بر صدورحکم تخلیه،پرداخت اجرت المثل را نیزصادر کرده باشد.
۲- حکم به میزان بیشتر ازخواسته صادر شده است مانند: خواهان درخواست سی میلیون تومان را نموده لیکن دادگاه حکم پرداخت ۱۰ میلیون تومان خسارت را صادر کرده است.
۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد مانند: دادگاه شرط ضمن عقد را مشروع ندانسته و با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مدنی خوانده را ملزم به قبول شرط نماید.
۴- زمانی که حکم صادره با حکم دیگری از همان دعوی متضاد باشد و دلیل آن هم قانونی نبوده میتوان تقاضای دادرسی مجدد را نمود.
۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برد که در حکم دادگاه موثر بوده است.بطور مثال فردی با شاهدان جهت گرفتن رآی دادگاه به نفع خود تبانی کرده باشد چنانچه طرف مقابل از آن مطلع شود میتواند درخواست رسیدگی مجدد را کند.
۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ،جعلی بودن آنها ثابت شده است.مانند:کسیکه مدرک جعلی برای نفع خود تهیه نموده و آن را به دادگاه ارائه دهد و طرف دیگر درصورت اطلاع میتواند در این مورد درخواست اعاده دادرسی مجدد نماید.
۷- پس از صدورحکم، اسناد ومدارکی رویت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد وثابت گردد اسناد و مدارک یاد شده درجریان دادرسی مکتوم بوده ودراختیار متقاضی نبوده است.
در اینجا به این نکته مهم میبایست اشاره کرد که اعاده دادرسی تنها نسبت به حکمی صادق است که چیزی بنام اعاده دادرسی از قرار وجود ندارد و در جلسه رسیدگی طبق ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی فقط به آنچه دردادخواست ذکر گردیده مورد بررسی مجدد قرار میگردد.

توضیحات بیشتر در خصوص ماده ۴۲۶

* اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی صورت می گیرد وتنها ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی بردادگاه تکلیف نمیشود که درخواست اعاده دادرسی مجدد را قبول نماید و سپس جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی احراز نماید بلکه می بایست دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی مجدد پیوست دادخواست باشد.

*اگر جهتی از جهات اعاده دادرسی ثابت شود میتوان اعاده دادرسی کرد چه دادرس از روی عمد و یا با عنایت کامل برقضیه تصمیم گیری نموده باشد و چه از روی اشتباه.

* حیله و تقلب باید هر چند جزئی در حکم دادگاه تاثیر گذار بوده باشد.

اعاده دادرسی مجدد

انواع اعاده دادرسی

طبق تعریف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مجدد مدنی اعاده دادرسی بر دو دسته اصلی و طاری تقسیم شده است.

۱- در اعاده دادرسی اصلی متقاضی مستقلآ درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه تقدیم میکند.
۲- در بند ب ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مجدد مدنی آمده که اعاده طاری در زمان دادرسی مطرح می‌شود ولی در اعاده اصلی پرونده در حال رسیدگی نمی باشد تا بتوان درخواست اعاده را نمود.

جهت رسیدگی مجدد کدام مرجع ذیصلاح اقدام می کند؟

برابر قانون برای رسیدگی به موضوع مطرح شده آن دادگاهی که حکم قطعیت را صادر نموده است و در صورت پذیرش این درخواست دادگاه فوق‌الذکر حکم لازم را صادر می نماید.

رسیدگی به اعاده دادرسی به صورت مجدد چگونه میباشد؟

دادگاه پس از رسیدگی و بررسی دادخواست اعاده دادرسی،مورد درخواست را ثبت کرده و از این طریق قبول یا رد نمودن دادخواست را صادر می نماید.در صورت پذیرش دادخواست از طرف دادگاه دستور تعیین وقت ابلاغ و رسیدگی آن را صادر می‌کند و به طرفین دعوی اعلام میگردد و همچنین اگر قرار رد درخواست داده شود به طرفین اطلاع داده خواهد شد.

طبق ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر درخواست مذکوررا مرجع ذیصلاح در خصوص رسیدگی مجدد بپذیرد نتیجه آن بدین ترتیب میباشد:

اگر پرونده محکوم به چیزی غیرمالی باشد اجراء حکم متوقف می‌شود و اگر مربوط به مسائل مالی بوده حکم به نفع خواهان صادر میشود.

آیا قبول دادخواست اعاده دادرسی مجدد پس از اتمام مهلت مقرر وجود دارد؟

در صورتی که فرد برای دادخواست  دادرسی مجدد دلایل کافی وموجه ای همچون بیمار بودن متقاضی ، تحت بازداشت بودن ، فوت اعضای خانواده او و بروزحوادث غیر مترقبه مانند زلزله را داشته باشد و به تایید مرجع ذیصلاح  برسد این موقعیت وجود دارد.

چه مراحلی برای درخواست اعاده دادرسی وجود دارد؟

ابتدا باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت هزینه و در ادامه تقدیم دادخواست توسط دفتر قضایی به دادگاهی که حکم قطعی را صادرنموده است،سپس بررسی پرونده توسط دادگاه ،پس از آن رآی و اعلام نظر دادگاه در خصوص قبول یا رد دادخواست ،چنانچه دادخواست مورد قبول واقع شود پرونده از وضعیت مختومه خارج میگردد و با تعیین وقت و احضار طرفین و تشکیل جلسه رسیدگی و در نهایت به ماهیت دعوا و دلایل عنوان شده مورد بررسی قرارخواهد گرفت.چنانچه دلایل و ادعای دادخواست کننده مورد قبول واقع گردد حکم قبلی نقض و حکم جدید صادر می‌شود و اگر برابر تشخیص مرجع صالح دلایل رد شود حکم قبلی اعمال می گردد.اما اگر درخواست دادخواست رد شود ابتدا قرار رد دادخواست صادر خواهد شد و همچنین مختومه شدن پرونده را نیزدر پی دارد.

فرصت درخواست اعاده مجدد تا چه زمانی می باشد؟

برابرقانون فرصت برای کسانی که درایران هستند به مدت ۲۰ روز و برای افرادی که خارج از کشور میباشند دو ماه خواهد بود که به شرح زیر بیان میگردد:

۱- از تاریخ ابلاغ نسبت به آرای حضوری قطعی
۲- از تاریخ انقضای درخواست تجدید نظر و مهلت واخواهی نسبت به آرای غیابی

لازم به ذکر است که دادرسی مجدد باید براساس اسناد و مدارکی باشد که برای دادگاه قابل پذیرش باشد تا موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

آیا با رآی صادره توسط قاضی میتوان اعتراض نمود؟

برای اعتراض میتوان برابر قانون اقدام نمود وبا درخواست اعاده دادرسی مجدد نسبت به رای دادگاه معترض شد و درخواست رسیدگی مجدد پرونده را کرد.دادگاه زمانی دادرسی مجدد را می پذیرد که دلایل موثری وجود داشته باشد.معمولا قضات دررسیدگی به پرونده ها بسیار مسئولانه برخورد میکنند و با حساسیت و ظرافت خاصی به آن می پردازند تا حقی تضیع نگردد و ازهرگونه دخالت دیگران نسبت به صدور رای ممانعت میکنند،اما درهر شغلی ممکن است فردی تحت تاثیرعواملی قرار گرفته و سهوآ یا عمدآ مرتکب تخلفی شود، در حوزه قضاوت نیز این امکان وجود دارد که نسبت به پرونده ایی رآی ناعادلانه ایی صادر شود،لذا قانون شرایطی فراهم نموده تا فردی که طرح شکایت نموده ویا کسی که به عنوان متهم معرفی شده بتوانند در خصوص رای صادره تقاضای رسیدگی مجدد را براساس قانون بنمایند.

نقش وکیل اعاده دارسی

وکیل اعاده دادرسی مجدد با توجه به تجربه و تخصص و آشنایی کامل به قوانین مربوطه این مهارت را دارد که چگونه نسبت به پرونده موکل خود دادرسی مجدد نماید تا حقوق اوضایع نگردد، لذا بهتر است برایرسیدن به نتیجه ای مطلوب از راهنمایی ها و مشورتهای یک وکیل مجرب بهره برد تا روال پرونده در جهت درست و صحیحی سوق پیدا کند واز لحاظ زمانی هم تسریع یابد. برای مشاوره حقوقی در کرج کلیک کنید.

سوالات متداول

اعاده دادرسی مجدد چیست؟

اعاده دادرسی یکی از طرق اعتراضی ورسیدگی مجدد به رای صادره از سوی دادگاه می باشد.

اعاده دادرسی مجدد اصلی و طاری به چه معنی میباشد؟

چنانچه متقاضی بطورمستقل درخواست بررسی مجدد را نماید به آن دادرسی مجدد اصلی گفته می شود.اعاده دادرسی طاری هنگامی اتفاق می افتد که در زمان دادرسی مطرح گردد.

گروه کرج وکیل با داشتن وکلای متخصص و مجرب درخصوص مسائل حقوقی و کیفری از جمله دادرسی مجدد می تواند گره گشای مسائل مطرح شده موکلین خود باشد.این گروه خود را متعهد می‌داند که در انجام امور محوله از هیچگونه تلاشی در جهت موفقیت پرونده موکلین خود فروگذاری ننماید ،کافیست از طریق راههای ارتباطی با کرج وکیل تماس حاصل فرمایید.

4.5/5 - (2 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 09426001201 مشاوره تلفنی رایگان - 09376848721 وکیل اداره کار - 09376818711